Výroční zpráva 2019

Úvodní slovo

Právě uplynulý rok představoval pro spolek Sdílené domy výrazný kvalitativní posun kupředu. S radostí, ale rovněž úlevou z dalšího úspěšného kroku jsme v dubnu 2019 oslavili založení sociálního družstva První vlaštovka, prvního kamene plánované sítě. Stejně jako dokončení základní právní struktury bylo dalším významným krokem prohloubení zahraničních kontaktů, zejména vrámci sítě MOBA, a navázání kontaktů nových. Těšíme se, že další rok bude pro nás minimálně stejně úspěšný jako rok 2019!

Poslání a cíle spolku

Spolek Sdílené domy si vytkl za svůj hlavní cíl vytvořit pro české prostředí funkční a životaschopný model dostupného komunitního nájemního bydlení, dále jej rozvíjet, rozšiřovat a propagovat. V naší činnosti se zabýváme jak právními a finančními aspekty tohoto modelu, tak praktickou stránkou jeho fungování v každodenním chodu. Vycházíme z nejlepších tradic českého družstevnictví, které se snažíme dále rozvíjet a aktualizovat. Za účelem naplnění cílů spolku využíváme celou škálu mechanismů a aktivit, jako jsou např. aktivní účast na chodu samosprávných nájemních domů, spravování solidárních fondů, teoretická i praktická spolupráce s organizacemi a skupinami spodobným zaměřením jak z ČR, tak ze zahraničí.

Historie

Neformální personální základy spolku Sdílené domy byly položeny již okolo roku 2015. Aktivity jeho pozdějších zakládajících členů na poli vytváření alternativ k současným modelům postupem času vyžadovaly zastřešení v podobě oficiální registrace formou zapsaného spolku. V listopadu 2017 byly Sdílené domy, z. s. úspěšně zapsány u Městského soudu v Praze. Od tohoto okamžiku pokračujeme dále v naplňování cílů spolku, vydali jsme brožuru o možnostech realizace alternativních forem bydlení v ČR, uspořádali jsme úspěšnou šňůru promítání filmu To je náš dům! (Das ist unser Haus!), který mapuje existující projekty dostupného komunitního bydlení v Německu, zorganizovali jsme rovněž konferenci o komunitním bydlení a mnoho dalších akcí a drobnějších aktivit. Za dobu naší existence jsme spolupracovali na dílčích aktivitách s organizacemi, jako jsou Rosa Luxemburg Stiftung, PragueWatch, Fakulta architektury ČVUT či Sociologický ústav AV ČR či ze zahraničí německý Syndikát nájemních domů a jeho rakouská obdoba HabiTAT.

Činnost spolku v roce 2019

1. Vnitřní chod spolku

V souladu se stanovami spolku se dne 25. 2. 2019 uskutečnila 1. členská schůze spolku za rok 2019. Po úvodním slovu a přivítání členů přistoupila členská schůze k praktickým bodům programu. Jednohlasně byly schváleny výroční zprávy s účetní závěrkou spolku za rok 2018. Hlasováním členské schůze byli rovněž přijati za členy spolku zájemci a zájemkyně, kteří si v předchozím období podali přihlášku. Předseda spolku Tomáš Růžička informoval členy o předchozí činnosti výboru a navrhl plán činnosti spolku v období do další členské schůze, který byl následně jednohlasně schválen. Významným krokem při naplňování cílů spolku bylo založení sociálního družstva První vlaštovka, které si předsevzalo realizovat pilotní projekt modelu dostupného komunitního bydlení. Spolek Sdílené domy se zúčastnil ustavující schůze, a stal se tak zakládajícím členem družstva První vlaštovka. Nedlouho po jeho ustavující schůzi uspořádal spolek Sdílené domy spolu s družstvem První vlaštovka informačně-zábavní večer s názvem Večírek k oslavě založení družstva v Bistru Střecha na pražském Žižkově, kde se zájemci mohli dozvědět více o plánech a fungování modelu dostupného komunitního bydlení. Dále jsme se věnovali teambuildingovým aktivitám v rámci dvou neformálních víkendových setkání v dubnu a září, kde jsme diskutovali témata, jako je řešení konfliktů v kolektivech a způsoby, jak jim předcházet, rovnoměrná dělba práce či úkoly a odpovědnost jednotlivých členů a členek.

2. Přednášky a konference

Zástupkyně našeho spolku a zároveň iniciativy Bydlet-žít Adéla Zicháčková se jako řečnice zúčastnila diskuse Jak na dostupné bydlení v ČR?, která se uskutečnila 23. 4. v pražském prostoru Zázemí. Kromě ní zde vystoupila také pražská radní pro družstevní bydlení Hana Marvanová a zástupce organizace Arnika Václav Orcígr.

V půlce června prezentovali naši zástupci Jana Wagner a Jaroslav Bubeník příspěvek o možnostech realizace dostupného komunitního bydlení na mezinárodní konferenci k tématům financování různých modelů bydlení pořádané německou organizací Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa. Konference se kromě našich členů zúčastnili rovněž zástupci některých zahraničních bank, kteří představili různé modely financování projektů bydlení, kterými jsme se mohli dále inspirovat.

Tématu financování bydlení se věnovala rovněž zářijová panelová diskuse v rámci 13. ročníku konference Hypotéka, které se za nás zúčastnil Bronislav Farkač. Konference se zaměřovala na aktuální trendy v oblasti hypoték a developerské výstavby a účastnilo se jí několik desítek odborníků ze sféry realitních kanceláří, bank a developmentu. Spolek Sdílené domy byl zastoupen v panelové diskusi zaměřené na alternativy k soukromému bydlení a developerské výstavbě. Díky účasti na konferenci jsme měli možnost získat aktuální přehled osituaci na českém hypotečním trhu a představit náš koncept komunitního bydlení mezi odborníky z oblasti financí.

Činnost a cíle spolku představila členka spolku Adéla Zicháčková v samostatné přednášce v rámci alternativního festivalu práva na město a dostupného bydlení Vzpurná Praha, který se uskutečnil na začátku října v pražských Holešovicích. Hojná účast na naší přednášce potvrdila vysoký zájem otéma dostupného komunitního bydlení zejména mezi mladými lidmi.

3. Zahraniční aktivity

Kromě činnosti na území ČR jsme se věnovali rovněž mezinárodním aktivitám, jejichž smyslem byla především vzájemná výměna cenných zkušeností a postupů při realizaci jednotlivých projektů dostupného komunitního bydlení.

Důležitým krokem bylo zapojení se do neformální sítě MOBA sdružující podobné skupiny z regionu středovýchodní a jihovýchodní Evropy. Členové ačlenky spolku Sdílené domy se za rok 2019 zúčastnili hned dvou mezinárodních setkání pořádaných sítí MOBA, v Bratislavě 20.–24. 3. 2019 a ve slovinské Lublani ve dnech 18.–20. 10. 2019. Hlavním smyslem obou setkání byla příprava společného solidárního fondu, ze kterého by jednotlivé lokální skupiny mohly čerpat finance na realizaci konkrétních pilotních projektů dostupného komunitního bydlení. Zkušenosti a poznatky získané na setkání skupin z postkomunistických zemí jsou pro spolek obzvláště cenné zejména kvůli podobným politickým a společensko-ekonomickým výzvám, kterým jednotlivé lokální skupiny musí čelit.

Živé kontakty udržujeme rovněž s německým Syndikátem nájemních domů, jehož zářijového sjezdu v braniborské Postupimi se rovněž zúčastnili zástupci spolku. Tato možnost byla skvělou příležitostí, jak se dozvědět více o vnitřním fungování syndikátu, především o mechanismu, pomocí kterého se dosítě přijímají nové projekty. Zástupci Sdílených domů se kromě jiného zúčastnili workshopu o řešení konfliktů v kolektivech, kde čerpali zkušenosti od ostřílených i nových obyvatel komunitních domů.

4. Sebevzdělávací aktivity

Členové a členky spolku se v roce 2019 věnovali rovněž vzdělávacím aktivitám, které měly pomoci zkvalitnit a profesionalizovat přípravu pilotního projektu.

Zúčastnili jsme se např. Fundraisingového semináře nadace Via, kde jsme získali mnohé užitečné postupy při sbírání financí pro komunitní projekty, či Realitního semináře od autorky Realitní kuchařky, knihy o fungování trhu s nemovitostmi, kde jsme nasbírali cenné rady týkající se výběru vhodného objektu a jeho nacenění.

Experti ze Syndikátu nájemních domů pro nás v prosinci v braniborské Postupimi připravili týden workshopů na různá témata spojená s realizací solidárního nájemního bydlení, kterého se zúčastnila většina členů spolku.

Záměry spolku pro rok 2020

Stejně jako v roce 2019 chceme i v dalším roce posunout svou činnost na další úroveň finalizací finančních aspektů pilotního projektu. V plánu máme jednání s bankovními institucemi o možných úvěrech a samosprávami o možné spolupráci v realizaci pilotního projektu dostupného komunitního bydlení. Na mezinárodním poli se chceme dál angažovat v síti MOBA a prohlubovat spolupráci s německými a rakouskými skupinami.

Zpráva o hospodaření

Poděkování

Rádi bychom poděkovali zejména všem současným členům a členkám za jejich vytrvalost a neutuchající aktivitu, stejně jako členům a členkám bývalým za práci, kterou pro spolek odvedli. Zároveň mezi sebou s potěšením vítáme členy nové. Chceme poděkovat také všem našim podporovatelům a podporovatelkám. Neméně důležitá byla spolupráce s experty a expertkami, chceme tímto poděkovat JUDr. Zdeňku Čápovi ze Svazu výrobních družstev za konzultace stanov a zejména JUDr. Ireně Němečkové za trpělivou přípravu stanov sociálního družstva První vlaštovka. Dále Christianu Theuerlovi z Projekthausu Potsdam za přípravu semináře a mnohé praktické konzultace. Rovněž děkujeme Pavlu Kopřivovi a Nisanu Jazairimu za užitečné postřehy a rady.

Orgány organizace

Předseda výboru spolku Mgr. Tomáš Růžička
Člen výboru Tomáš Němeček
Členka výboru Mgr. Barbora Machková
Členka výboru Mgr. Karolína Bubeníková

Kontaktní a identifikační údaje

Sdílené domy, z. s.
IČO: 06575218
Sídlo: Šumberova 342/20, Veleslavín, 162 00 Praha 6

Telefon: +420776381312
E-mail: info@sdilenedomy.cz

Bankovní spojení
Číslo účtu: 2701339620/2010
IBAN: CZ1020100000002701339620
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX